Dune OST

Dune

Music created by

Game created by

1. Spice Opera
Exxos
2. Emotion Control
Exxos
3. Ecolove
Exxos
4. Water
Exxos
5. Revelation
Exxos
6. Free Men
Exxos
7. Wake Up
Exxos
8. Dune Theme
Exxos
9. Chani's Eyes
Exxos
10. Sign Of The Worm
Exxos
11. Too
Exxos
12. Dune Variation
Exxos
13. Cryogenia
Exxos